Skapa lönsam företagskultur med pålitligt beslutsunderlag till cheferna

Skapa lönsam företagskultur med pålitligt beslutsunderlag till cheferna

Med Prestationsanalysens tydliga rekommendationer som underlag för att skapa hållbara prestationer

Prestationsanalys är en validerad standardenkät som frågar på de faktorer som påverkar medarbetares och chefers prestationer mest.

Den redovisar resultatet i form av rekommendationer på vad man behöver prioritera för att höja arbetsförutsättningarna och därmed gruppens prestationer. När man arbetar utifrån dessa rekommendationer ökar gruppens affärsresultat. Det finns tydligt samband.

Vi redovisar Prestationsindex som visar hur stor del av gruppens samlade potential som används. Prestationsindex med värden 0-3 visar på olika grad av förbättringspotential medan värdena 4-5 visar på att man har goda arbetsförutsättningar och därmed är en högpresterande grupp. Vi redovisar Prestationsindex även för affärsområden, regioner och totalt för hela företaget.

För att ta sig från ett lågt värde behöver man bestämma vad man ska prioritera. Det krävs att man förstår  hur de olika faktorerna i arbetsförutsättningarna påverkar de upplevda förutsättningarna som vi frågat efter i vår kartläggning.

I Prestationsanalysen ingår analys av svaren. Inom 1-2 veckor presenteras resultatet och rekommendationerna personligen för chefer och företagsledning. Resultatet redovisas med en beskrivning av prioriterade områden som man behöver åtgärda. Man kan således redan efter ett par veckor ta fram handlingsplaner och sätta igång med förbättringsarbetet.

Prestationsanalysen är utvecklad av Sustainable Performance AB och vi har 100-tals kunder sedan starten för 30 år sedan.

Höga kvalitetskrav krävs för tydligt beslutsunderlag

Automatisk svarskontroll tar bort ogiltiga svar. En lägsta giltig svarsfrekvens krävs för att göra analys och skriva  rekommendationer till cheferna.

Separat frågeformulär för cheferna eftersom chefernas svar visar sig vara missvisande om de svarar på samma frågor som medarbetarna.

Analysen görs av personer med breda erfarenheter och som har tillgång till information om hur olika typer av arbetsplatser fungerar och deras villkor.  Det är viktigt att vår analys relaterar till verkligheten på arbetsplatserna. Underlaget till chefen måste vara relevant och ha hög kvalitet för att chefen ska kunna lita på det för att kunna göra de förändringa som är nödvändiga.

Lyssna på denna PoD-inspelning där Mia Irborg, VD Office IT Partner ger sina erfarenheter från Prestationsanalysen och vad den gett dem jämfört med medarbetarundersökningar.

Jämförelse – Prestationsanalys och traditionell medarbetarundersökning.

 


Vad menas med ordet prestation?

Prestation = resultatet av det utförda arbetet eller gjorda insatsen

Vi skiljer på Prestationskultur och Slavkultur. Dessa två kulturer skiljer sig åt. I en organisation med Prestationskultur arbetar man på en nivå som är hållbar över tiden. Man känner engagemang. Kreativiteten är hög och man löser de problem som uppstår.

I en organisation med Slavkultur arbetar man på en nivå där många drabbas av utbrändhet och därmed hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, svårt rekrytera bra chefer och medarbetare, svårlösta konflikter och problem för att nämna några symptom.

(Övriga kulturbeteckningar i denna skala är Myskultur och Låt-Gå-kultur).

För att nå uppnå en lönsam företagskultur krävs att cheferna på alla nivåer har tillgång till aktuell och relevant information om hur medarbetare och chefer upplever förutsättningarna att prestera och och att se vad som är de verkliga orsakerna till eventuella brister och hur man bör prioritera för att lösa problemen.

Vi erbjuder Prestationsanalysen som är marknadens enda vetenskapligt grundade och validerade kartläggning med fokus på de mest prestationspåverkande arbetsförutsättningarna. Med prestationsanalysen får man reda på vilken potential som finns i grupperna och vilka prioriteringar de behöver göra för att tillsammans med sina grupper ta tillvara på den och därmed skapa en lönsam Prestationskultur. D v s skapa långsiktigt hållbara prestationer i organisationen. En lönsam och positiv företagskultur.  Prestationsanalysen passar för såväl företag som offentlig sektor.

Mer om Prestationsanalysen.

Kontakta oss för mer information.