Om Orantic

Om Orantic

För verksamheter med tuffa mål

Många av  kunderna är företag och myndigheter, kommuner som har tuffa mål för sina verksamheter.

T ex utmanande mål för kund- eller brukarnöjdhet, attraktion på arbetsmarknaden, tillväxtmål, mål för effektiviseringar, mål för kompetenser, produktivitet, lönsamhet, för att nämna några.

Ofta är de nya målen förknippade med kort tidshorisont. Det gäller att agera snabbt och därmed är utrymmet för misstag minimalt

Två affärsidéer utifrån de tuffa målen

Erbjuda tjänster och produkter som ger ett tydligt underlag för ledarutveckling för såväl  första linjens chefer som deras chefer med syfte att skapa långsiktigt hållbara prestationer. D v s ta tillvara på medarbetarnas och chefernas potential.

Systemstöd för medarbetarutveckling. D v s en plattform för utbildning, kompetensprocesser, mål- och utvecklingssamtal, successionsplanering, kompetensinventering, tester och certifiering. Allt med hög grad av automatisering och där man som både chef och medarbetare medverkar till företagets sammantagna kompetensuppbyggnad.